Hírek
Belföldi híreink Adatváltozás bejelentő˜ lap Külföldi híreink

 


 

KIEMELT HÍREINK

 

A Tavaszi Szellemi Tulajdoni Konferencián elhangzott előadások

*

Meghívó a MIE éves rendes Közgyűlésére

*

Elhunyt dr. Vida Sándor

*

In memoriam dr. Palágyi Tivadar

*

Elhunyt dr. Palágyi Tivadar

*

SZTNH tájékoztatás

*

A MIE újraalakulásának 60. évfordulója - képekkel

*

MJE Stúdióbeszélgetés

*

A Magyar Jogász Egylet és a Magyar Iparjogvédelmi és Szerző˜i Jogi Egyesület együttműködése

*

Megemlékezés a MIE újraalakulásának 60. évfordulójáról

*

Stratégiai Együttműködési Megállapodás

*

MIE-Magyar Jogász Egylet Megállapodás

 

 

 

TAVASZI SZELLEMI TULAJDONI KONFERENCIA ’24

ELHANGZOTT ELՐADÁSOK

 

A megnyitáshoz kattintson az elő˜adás címe vagy az elő˜adó neve mellett látható
formátumokra (pdf, mp3).

 

2024. május 7. kedd

Köszöntő˜, programismertető˜ (mp3)
Ravadits Imre, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerző˜i Jogi Egyesület szabadalmi alelnöke

Konferencia nyitóelő˜adás - Közelmúlt és közeljövő˜ az SZTNH tevékenységei kapcsán (pdf) (mp3)
Dr. Lábody Péter, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökhelyettese

Szabadalmi bejelentések alátámasztása az EPO BoA G 2/21 döntésének fényében (pdf) (mp3)
Dr. Mikló Katalin, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Q&A a reggeli szekcióhoz (mp3)

EU-s kényszerengedély tervezet (pdf) (mp3)
Dr. Halász Bálint, Bird & Bird

Üzleti módszerek és szellemi tulajdon - problémák és megoldási lehető˜ségek (pdf) (mp3)
Dr. Molnár István, SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivő˜k

IP cover for a car cover (pdf) (mp3)
Dr. Krajnyák András, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda

Q&A a délutáni szekcióhoz (mp3)

Nemzeti sajátosságok a Skandináv országok védjegyjogi gyakorlatában (pdf) (mp3)
Dr. Kurtan Eszter, ALBON

A díva mint szellemi tulajdon (pdf) (mp3)
Dr. Batta András, a Magyar Zene Háza igazgatója

Q&A a délutáni 2. szekcióhoz / Az 1. napi szakmai program lezárása

 

2024. május 8. szerda

Számítógépes szimulációk és mélytanulási algoritmusok az elbírálói gyakorlatban (pdf) (mp3)
Dr. Vida György, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Mesterséges elő˜adóművészet (pdf) (mp3)
Dr. Békés Gergely, ügyvéd

Társszerző˜m, az AI (pdf) (mp3)
Dr. habil. Pogácsás Anett, PPKE JÁK

AI és szerző˜i jog: hivatalosan (pdf) (mp3)
Dr. Sulyok Ádám Miklós, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Q&A a reggeli AI szekcióhoz (mp3)

„Nem veszünk semmit!” - Segíthet-e a technológiák korai értékelése az egyetemi találmányok értékesítésében? (pdf) (mp3)
Pethő˜ Levente, DANUBIA IP

Egyetemi tudástranszfer és találmányértékesítés kérdései
Kerekasztal beszélgetés
(mp3)
dr. VONDERVISZT Lajos, Pannon Egyetem & Dr. Molnár István, SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivő˜k

„Most tudsz erő˜síteni!” Licenciadíj, találmányi díj, fedési hányad számítás és az igénypont (pdf) (mp3)
Dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda

"Egy ház alapja nem a földben, hanem az asszonyban van." - Találmányi díjalap számítása, alapja, csökkentő˜ és növelő˜ tételek (pdf) (mp3)
Dr. Maráczi Miklós, Egis Gyógyszergyár Zrt.

Q&A a délutáni szekcióhoz / Konferencia zárása (mp3)

Kövesse a friss információkat a MIE facebook oldalán is!

 

Tájékoztató és Jelentkezési lap

A Konferencia részletes programja letölthető˜ .pdf formátumban

A Meghívó letölthető˜ .pdf formátumban

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

M E G H Í V Ó

Egyesületünk évi rendes közgyűlését

2024. április 23-án 14.30 órakor,

tartja, melyre minden Tagtársunkat és a jogi tagok képviselő˜it tisztelettel meghívom.

Határozatképtelenség esetén a változatlan napirenddel meghirdetett, megismételt közgyűlés idő˜pontja

2024. április 23-án 14.45 óra.

 

A közgyűlés napirendje:

1. Köszöntő˜
2.

Az SZTNH céljai és 2023. évi eredményei
FARKAS Szabolcs, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke

3 Beszámoló az Egyesület 2023. évi tevékenységérő˜l és gazdálkodásáról
(írásos elő˜terjesztés)
4. A 2023. évi Közhasznúsági Jelentés
(írásos elő˜terjesztés)
5. Az Ellenő˜rző˜ Bizottság jelentése a 2023 évrő˜l
(írásos elő˜terjesztés)
6.

Az Alapszabály Szervezeti és Működési Szabályzat (Ügyrend) módosítása
(írásos elő˜terjesztés) (Alapszabály, Befektetési Szabályzat)

A napirendek írásos elő˜terjesztései honlapunkon lesznek hozzáférhető˜ek (www.mie.org.hu)

A közgyűlés helyszíne:
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala földszinti Konferenciaterme
(1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.)

 

Budapest, 2024. március 22.

 

Dr. Szecskay András
elnök

 

A Közgyűlés meghívója letölthető˜ .pdf formátumban

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

Elhunyt dr. Vida Sándor

 

Kedves Kolléga!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Vida Sándor az állam- és jogtudományok MTA doktora  életének 100. évében elhunyt. Egy igazi példaképet veszítettünk el. Olyan ember távozott közülünk, akit nagyra tartottunk a munkában és emberként is. Egyedülálló és tiszteletet érdemlő˜ volt a szakmához való hozzáállása, elhivatottsága, munkabírása és kollégáihoz való viszonya. Tudásával, jártasságával szolgálta hivatásunkat: szakmai tudást, alázatot és emberséget tanultunk tő˜le.
Dr. Vida Sándor a Magyar Iparjogvédelmi és Szerző˜i Jogi Egyesület alapító tagja, kivételes jogász volt. Tudásával, hozzáállásával, világlátásával erő˜sítette egyesületünket. 1985-ben MIE Emlékéremmel kitüntetett tagunk lett. Élete és munkája inspirációt nyújt mindannyiunk számára, iránytűként szolgált és szolgál a jövő˜ben is. A 2023. évi tavaszi szakmai konferencián, különleges elő˜adást tartott a "Jóhírű védjegy az európai és magyar jogban" címmel.

Emlékét szeretettel megő˜rizzük. Nyugodjék békében!

Magyar Iparjogvédelmi és Szerző˜i Jogi Egyesület

 

 

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

 

IN MEMORIAM DR. PALÁGYI TIVADAR

 

Dr. Palágyi Tivadar 1923-ban, Szár községben született. Elhunyt 2023. október 3-án, 100. életévének betöltése elő˜tt alig 1 hónappal. Fiai úgy intézték, hogy temetése épp születésének 100. évfordulájára essék.

Kora ifjúságától fogva katonai pályára készült, elő˜bb a soproni, majd a pécsi Katonai Fő˜reáliskolában végezte tanulmányait. Ezt követte a Bolyai János Honvéd Műszaki Akadémia, amelynek elvégzése után utász hadnaggyá avatták.

A 2. világháborút követő˜en aknamentesítési művelet közben, Somogy megyében balesetet szenvedett, amelynek következtében bal lábfejét amputálni kellett. Ez véget vetett ugyan katonai karrierjének, azonban a kapcsolat bajtársaival továbbra is fennmaradt, és élete végéig viselte a nyugalmazott mérnök alezredesi címet.

A balesetet követő˜ traumából felépülve úgy döntött, vegyészmérnöki tanulmányokba kezd a Budapesti Műegyetemen.

A vegyészmérnöki diploma megszerzése után a Haditechnikai Intézetben, majd 1957-tő˜l a Magyar Tudományos Akadémia Központi Kémiai Kutató Intézetében dolgozott.

Még ebben az évben szabadalmi ügyvivő˜i vizsgát tett. Ezután a Danubia Szabadalmi Irodában másodállásban szabadalmi ügyvivő˜ként kezdett dolgozni.

1959-ben a Műegyetemen műszaki doktori címet szerzett.

A Danubia Szabadalmi Irodában – ahol 1963-tól fő˜állásban dolgozott –, viszonylag rövid idő˜ alatt a legjobbak közé küzdötte fel magát. Nem egy korábbi kollégája tanítómestereként tekint rá.

Az AIPPI Magyar Csoportjának megalakulását követő˜en több, mint negyedszázadig volt annak fő˜titkára, majd tíz évig elnöke. Ebbéli minő˜ségében a világ számos országába eljutott, s a kongresszusokon és a munkabizottsági üléseken való aktív részvételével gazdagította az ország hírnevét.

A hatályos Szabadalmi Törvény elő˜készítésében, az Igazságügyi Minisztérium által létrehozott Jogszabály-Elő˜készítő˜ Bizottság tagjaként vett részt, az európai joggal való harmonizációt szorgalmazva. Attól tartok, nehéz lesz a halála vonatkozásában keletkezett űrt sikeresen betölteni.

Nagyszámú szakmai elő˜adást tartott mind magyar, mind idegen nyelven. Az Iparjogvédelmi és Szerző˜i Jogi Szemlében négy évtizeden át fáradhatatlanul ismertette a külföldi szabadalmi és védjegyjogi híreket, azok rendelkezéseit és gyakorlatát. Nyugdíjba vonulása után ez a tevékenység éltette.

Emlékezetes utolsó, a Magyar Iparjogvédelmi Egyesület 2022. évi Őszi konferenciáján tartott elő˜adása, amelynek sajátos témaválasztását vastapssal jutalmazta a közönség.

 

Díjai és kitüntetései:
METESZ-díj, 1976
Iparjogvédelmi Emlékérem, 1982
Hivatal Arany Emlékérme (OTH), 1993
Jedlik Ányos-díj, 1998
Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje, 2004
Somlai-díj, 2005
Somorjay-díj, 2007

 

Budapest, 2023. október 30.

Dr. Vida Sándor

 

A megemlékezés szövege pdf formátumban

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

Elhunyt dr. Palágyi Tivadar

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Palágyi Tivadar,
a MIE alapító tagja, okleveles vegyészmérnök, szabadalmi ügyvivő˜, műszaki fő˜tanácsos,
m. kir. utász hadnagy, ny. mérnök alezredes életének 100. évében elhunyt.
Temetésére a 100. születésnapján, 2023. november 13-án 12.45 perckor kerül sor a Farkasréti temető˜ben.
Élete és munkája példa mindannyiunk számára, iránytűként szolgált és szolgál a jövő˜ben is.
Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak!

Dr. Palágyi Tivadar emlékét szeretettel megő˜rizzük!
Nyugodjék békében!


Dr. Palágyi Tivadar a 2022. évi ő˜szi MIE konferencián elő˜adást tartott
a "Metaverzumról és a szellemi tulajdonjogok metaverzumbeli oltalmáról".

https://www.youtube.com/watch?v=6z4TFLUVAvU

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

A MIE 2023. ő˜szi konferencián elhangzott elő˜adások

2023.  november 9–10.

A megnyitáshoz kattintson az elő˜adás címe vagy az elő˜adó neve mellett látható
formátumokra (pdf, mp3).

2023. november 9. (csütörtök)

Köszöntő˜, programismertető˜
Dr. Szecskay András, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerző˜i Jogi Egyesület elnöke
Dr. Lukácsi Péter, Dr. Mezei Péter, Ravadits Imre, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerző˜i Jogi Egyesület alelnökei

Konferencia nyitóelő˜adás (pdf)
Farkas Szabolcs, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke

Az adat, mint vagyontárgy (pdf)
Dr. Faludi Gábor, Szecskay Ügyvédi Iroda

(Trade)Mark my Words! – Gondolatok a védjegyjogi paródiakivétel bevezetésének lehető˜ségérő˜l (Prezi)
Dr. Ujhelyi Dávid, dr. Perlusz Anna, Igazságügyi Minisztérium

Oltalomszerzés ösztönzése az innovációs ökoszisztémában (pdf)
Buzás-Fekete Blanka,Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Művészeti elő˜adás
Barabás Márton képző˜művész

A védjegyek és a környezeti fenntarthatóság kapcsolata (pdf)
Dr. Szalai Péter,Szalai Ügyvédi Iroda

A jogsértéssel elért gazdagodás és az okozott kár meghatározásának nehézségei (pdf)
Dr. Sár Csaba,Sár és Társai Ügyvédi Társulás

Trade secrets litigation trends in the EU (on-line elő˜adás angolul)
Maurizio Borghi, University of Turin

A munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban és alkalmazotti jogviszonyban létrehozott találmányok szabadalmainak hatása az állami és magán cégek gazdasági sikereire, a magyar, az angol, a német és a francia jogban (pdf)
Dr. Bölcskei János, Budapest Fő˜város Kormány Hivatala


2023. november 10. (péntek)

A Hivatal nemzeti védjegyjogi gyakorlata a legfrissebb bírósági döntések tükrében (pdf)
dr. Kovács Rita és dr. Lukovics Adél, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A formatervezési mintákra vonatkozó joggyakorlat (pdf)
Dr. Sándor Eszter Anita, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Eurotrip: kerékpárral Indiából Izlandra – az EU legutóbbi védjegy- és designjogi gyakorlatának bemutatása (pdf)
Dr. László Áron Márk, Oppenheim Ügyvédi Iroda

Nem vész el, csak átalakul – az amerikai fair use teszt elmúlt 15 éve (pdf)
Dr. Mezei Péter, Szegedi Tudományegyetem

Az AI Act – avagy a szerző˜i jog külső˜ korlátai újragondolva (pdf)
Dr. Grad-Gyenge Anikó,Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Az AI hatása a szerző˜i személyhez fűző˜dő˜ jogokra
Dr. Udvarhelyiné Dr. Sápi Edit, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

K+F szakosítási szerző˜dések, és a horizontális együttműködések (pdf)
Váczi Nóra, Gazdasági Versenyhivatal

A horizontális együttműködésekre vonatkozó iránymutatás, különös tekintettel
a fenntarthatóságra
(pdf)
Berezvai Zombor, Gazdasági Versenyhivatal

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

M E G H Í V Ó

Egyesületünk rendkívüli tisztújító közgyűlését

2023. június 20-án 13.30 órakor,

tartja, melyre minden Tagtársunkat és a jogi tagok képviselő˜it tisztelettel meghívom.

Határozatképtelenség esetén a változatlan napirenddel meghirdetett, megismételt közgyűlés idő˜pontja
2023. június 20-án 14.00 óra.
A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes (Alapszabály 10. 6. pont).

A közgyűlés helye:
Budapesti Ügyvédi Kamara 1. emeleti Protokoll terme
(1054 Budapest, Szalay utca 7.)

A közgyűlés napirendje:

  1. Ellenő˜rző˜ bizottsági tag megválasztása dr. Mezei Péter helyett,
    akit a 2023. április 18-i közgyűlés az egyesület szerző˜i-jogi alelnökévé választott.

 

Budapest, 2023. május 31.

Dr. Szecskay András
elnök

 

A meghívó letölthető˜ pdf formátumban.

 

Vissza a lap tetejére

 


 

A Jelölő˜ Bizottság levele

Tisztelt Tagtársunk!

Amint az az Ön számára nyilvánvalóan ismeretes, a MIE a 2023. április 18-án megtartott közgyűlésén a szerző˜i-jogi alelnöki posztra dr. Mezei Pétert választotta meg.

Tekintettel arra, hogy dr. Mezei Péter megválasztása elő˜tt az Ellenő˜rző˜ Bizottság tagja volt, összeférhetetlenségi okok miatt bizottsági tisztségérő˜l lemondott.

Ennek megfelelő˜en a MIE Elnöksége úgy határozott, hogy a 2023. június 20-án megtartandó rendkívüli egyesületi közgyűlés keretein belül dr. Mezei Péter helyére az Egyesület Ellenő˜rző˜ Bizottságába új tagot választ.
 
Tisztelettel kérjük, hogy segítse a Jelölő˜ Bizottság munkáját és tegye meg javaslatát egy vagy több olyan személyre, aki MIE-tag és akit a megüresedett helyre szívesen látna az Ellenő˜rző˜ Bizottság tagjaként.

A tisztségre tetsző˜leges számú jelölt nevezhető˜ meg. Valamely jelölt személy csak abban az esetben lesz megválasztható, amennyiben a jelölést elfogadja. Amennyiben a tisztségre több jelöltet is megnevez, a jelölt személyek Ön által megadott sorrendje nem bír relevanciával. Tájékoztatásul csatoljuk az Egyesületben tisztséget már betöltő˜ tagtársaink listáját.

Tisztelettel kérjük, hogy a jelölt(ek) nevét
az alábbi e-mail címre legkéső˜bb 2023. június 10-ig juttassa el:
mie.jelolobizottsag@gmail.com

Természetesen az e-maileket a jelölési folyamat befejezése után töröljük.

Üdvözlettel:

Szentpéteri Zsolt
A Jelölő˜ Bizottság elnöke

Dr. Frankné Machytka Daisy
Tepfenhárt Dóra
Bizottsági tagok

 

MIE tisztségviselő˜k 2022_2023-2026

A Jelölő˜ Bizottság levele letölthető˜ pdf formátumban

 

Vissza a lap tetejére

 


 

A 2023. tavaszi Szellemi Tulajdoni Konferencián
elhangzott elő˜adások

2023. május 11-12.

A megnyitáshoz kattintson az elő˜adás címe vagy az elő˜adó neve mellett látható
formátumokra (pdf, mp3).

2023. május 11. csütörtök

Köszöntő˜, programismertető˜ (mp3)

Dr. LUKÁCSI Péter, RAVADITS Imre, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerző˜i Jogi Egyesület alelnökei

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának eredményei és a jövő˜ kihívásai (pdf) (mp3)

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke
GYETVAINÉ VIRÁG Dóra és dr. LÁBODY Péter,  a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivala elnökhelyettesei

 

A származtatás mint mentő˜öv, különösen megvont európai szabadalom esetén (pdf) (mp3)

Dr. KERESZTY Marcell,
Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda

 

Konvergencia program másképpen, avagy az európai szabadalmi joggyakorlatok közelítésére tett kísérletek (pdf) (mp3)

Dr. MIKLÓ  Katalin, KUTHY Árpád, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

 

Patents and the Pandemic (pdf) (mp3)

Prof. Dr. Christoph ANN LL.M.,Technical University of Munich, Chair of Intellectual Property

 

Jóhírű védjegy az európai és a magyar jogban (pdf) (mp3)

Dr. VIDA Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft

 

Tiltott másolás (pdf) (mp3)

OROSZ István grafikus

 

2023. május 12. péntek

Good Morning, SPC: SPC waiver gyakorlati alkalmazásának első˜
tapasztalatai (pdf) (mp3)

dr. KÖVECSES Bettina, Siegler Bird&Bird Ügyvédi Iroda

 

Az európai PCT kutatóhatóságok (harmonikus) együttműködése – fókuszban a VSZI és az EPO (pdf) (mp3)

Dr. FILÁK László, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

 

Incentive by design – Az Európai Unió designreform-javaslata (pdf) (mp3)

Dr. UJHELYI Dávid, Igazságügyi Minisztérium

 

Winds of change, avagy elő˜ttünk a design reform (pdf) (mp3)

Dr. SZAKÁCS Lilla Fanni és dr. KOVÁCS Eszter, SZTNH

 

 

Vissza a lap tetejére

 


 

SZTNH tájékoztatás

Felhívjuk a MIE tagjainak figyelmét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának az SZTNH elő˜tti eljárásokban való képviselettel kapcsolatos tájékoztatására, amelynek részletei az SZTNH honlapján megismerhető˜k:

https://www.sztnh.gov.hu/hu/hirek/sztnh-hirek/szakmai-es-hatosagi-kozlemenyek/valtozas-a-szellemi-tulajdon-nemzeti-hivatala

Mint ismeretes, az ügyvédi tevékenységrő˜l szóló 2017. évi LXXVIII. tv. („Üttv.”) 3.§ (1) bekezdés a) pontja ügyvéd számára is lehető˜vé teszi a szabadalmi ügyvivő˜i tevékenység végzését, ugyanakkor a 3. § (2) alapján az ügyvédi tevékenység gyakorlója a szabadalmi ügyvivő˜i tevékenységet az erre irányadó jogszabályokban meghatározottak szerint folytathatja. Ezen rendelkezés első˜sorban a műszaki jellegű szellemi alkotásokra, különösen a szabadalmakra és használatiminta-oltalmakra tekintettel írja elő˜ a tevékenység végzéséhez az egyetemi szintű, illetve mesterfokozatú mérnöki, informatikai, egészségügyi vagy természettudományi szakképzettség meglétét.

A szabadalmi ügyvivő˜i tevékenység végzéséhez szükséges feltételek és jogosultság részleteirő˜l a szabadalmi ügyvivő˜krő˜l szóló 1995. évi XXXII. tv. 2. §-a valamint a Magyar Szabadalmi Ügyvivő˜i Kamara Alapszabálya és egyéb szabályzatai rendelkeznek.

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

 

A MIE újraalakulásának 60. évfordulója

A november 17-18-i Egerben megtartott szellemi tulajdoni konferencián ünnepeltük egyesületünk újjáalakulásának 60. évfordulóját.

A születésnapi tortát Pomázi Gyula, az SZTNH elnöke, Dr. Palágyi Tivadar, az egyesület alapító tagja
és Dr. Kovács Zsuzsanna, a Kúria Polgári Kollégiumának bírója vágta fel.

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

 

ŐSZI SZELLEMI TULAJDONI KONFERENCIA
2022. november 17-18
.

A konferencián elhangzott elő˜adások

A megnyitáshoz kattintson az elő˜adás címe vagy az elő˜adó neve mellett látható
formátumokra (pdf, mp3).

2022. november 17. (csütörtök)

Konferencia nyitóelő˜adás (mp3)
Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke

Hermész, Pallasz Athéné és Botticelli – a MIE újraalakulásának 60. évfordulója
(pdf) (mp3)
Dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda

A metaverzumról és a szellemi tulajdonjogok metaverzumbeli oltalmáról
Dr. Palágyi Tivadar (pdf) (mp3), Szép Erika, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

Védjegyek a metaverzumban (pdf) (mp3)
Szép Erika, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.

Védjegyek az interneten és a közösségi médiában – újratöltve
(2022 AIPPI Munkacsoport beszámoló)
(pdf) (mp3)
Dr. Kövecses Bettina, Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda

Képmásvédelem a szellemi tulajdon eszközeivel (pdf) (mp3)
Dr. Keserű Barna Arnold, Széchenyi István Egyetem

 
2022. november 18. (péntek)

A CDSM-irányelv 17. cikke élesben – A tagállami átültetés és platformok általi szabályozás összehasonlító és empirikus vizsgálata
Dr. Mezei Péter
, Szegedi Tudományegyetem

Az európai adatstratégia szellemi tulajdonjogi vonatkozásai
Dr. Grad-Gyenge Anikó,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A cannabis-ra utaló megjelölések megítélése a gyakorlatban (pdf) (mp3)
Dr. Nagy-Virág Eszter, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A Hivatal nemzeti védjegyjogi gyakorlata a legfrissebb
bírósági döntések tükrében
(pdf) (mp3)
Dr. Tatai Vivien, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Csipegetés az elmúlt év EUs védjegyügyeibő˜l (pdf) (mp3)
Dr. Baksay-Nagy György,
Orbán és Perlaki gunnercooke Ügyvédi Társulás

Bor, Mámor, Védjegy (pdf) (mp3)
Dr. Krajnyák András, Dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi Irodák

Marketing influenszerekkel vagy influenszer marketing (pdf) (mp3)
Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivő˜k

Az új vertikális csoportmentességi rendelet (pdf) (mp3)
Dr. Kovács-Hum Eszter, Gazdasági Versenyhivatal

Közbeszerzés és versenyjog (pdf) (mp3)
Dr. Kékuti Ákos, Germus és Társai Ügyvédi Iroda
Dr. Lévárdi Ferenc, Fő˜városi Törvényszék

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

 

 

2022. TAVASZI SZELLEMI TULAJDONI KONFERENCIA

A konferencián elhangzott elő˜adások

A Magyar Iparjogvédelmi és Szerző˜i Jogi Egyesület (MIE) 2022. május 26-27-én Siófokon rendezte meg tavaszi szellemi tulajdoni konferenciáját.

A megnyitáshoz kattintson az elő˜adás címe, illetve a kerekasztal-beszélgetések résztvevő˜inek neve mellett látható formátumokra (pfd, prezi, video).

2022. május 26. csütörtök

Köszöntő˜, programismertető˜
Dr. LUKÁCSI Péter, Dr. LEGEZA Dénes, RAVADITS Imre,
a Magyar Iparjogvédelmi és Szerző˜i Jogi Egyesület alelnökei

Konferencia nyitóelő˜adás
POMÁZI Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke

Szellemitulajdon-védelmi aktualitások
dr. LÁBODY Péter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jogi elnökhelyettese

Hogyan készüljünk fel az EPO elő˜tti online vagy offline tárgyalásra
felszólalási eljárásokban
?
Dr. KACSUK Zsófia, Kacsukpatent Kft.

Második gyógyászati indikációs szabadalmak feltárási kötelezettsége Magyarországon
– a Pregabalin ügy

BUZÁSNÉ NAGY Zsuzsanna, dr. Gonda Imre, Richter Gedeon Nyrt.

A Szabadalmi tv. 2022. január 1-tő˜l hatályos változásainak elemzése
(Elő˜adás és kerekasztalbeszélgetés)

dr. GYIMESI Tamás Ferenc, dr. UJHELYI Dávid, IM;
Frankné dr. MACHYTKA Daisy,
Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda;
dr. GERMUS Gábor,
Germus és Társai Ügyvédi Iroda

Esete válogatja
ERDŐSSY János, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Ez még Gömböcbő˜l is sok?
Dr. LÁSZLÓ Áron - Dr. CSERNY András, Oppenheim Ügyvédi Iroda

Kérdések, válaszok - Az 1. napi szakmai program lezárása

2022. május 27. péntek

Good Morning, UPC: feléledő˜ várakozások
(Kerekasztalbeszélgetés)

dr. TÁLAS József, Danubia Legal;
dr. HALÁSZ Bálint,
Siegler Bird&Bird Ügyvédi Iroda;
dr. GONDA Imre,
Richter Gedeon Nyrt

A UPC potenciális hatása a licenciaszerző˜désekre
dr. MOLNÁR István, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft

Friss fejlemények az AI és CII háza táján
KUTHY Árpád, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A vád tanúja vagy a tanú vádja? – A szabadalmi bejelentések alátámasztása
Dr. MIKLÓ Katalin, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Kérdések, válaszok, a konferencia szakmai részének zárása

A program letölthető˜ pdf formátumban.

 

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

MJE Stúdióbeszélgetés: Tartalommegosztás az interneten.
A tartalommegosztó platformok felelő˜ssége

Az MJE és a MIE együttműködésének keretében Ujhelyi Zoltán műsorvezető˜ az internetes tartalommegosztásról, a tartalommegosztó platformok felelő˜sségérő˜l beszélgetett dr. Szinger Andrással, az Artisjus fő˜igazgatójával.

A stúdióbeszélgetés az alábbi linken megtekinthető˜:
https://jogaszegylet.hu/jogelet/%ef%bf%bcmje-studiobeszelgetestartalommegosztas-az-interneten-a-tartalommegoszto-platformok-felelossege/

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

 

 

A Magyar Jogász Egylet és a Magyar Iparjogvédelmi és
Szerző˜i Jogi Egyesület együttműködése

A Magyar Jogász Egylet 2022. évében is célul tűzte ki, hogy további együttműködésre kíván lépni olyan szervezetekkel, amelyek segítő˜ közreműködésével az MJE bő˜vítheti a tagsága részére nyújtható szakmai szolgáltatásainak körét.

A fenti célkitűzés megvalósítása érdekében örömmel adunk hírt, hogy 2022. március 4. napján Prof. Dr. Trócsányi László, a Magyar Jogász Egylet (MJE) elnöke és Dr. Szecskay András, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerző˜i Jogi Egyesület (MIE) elnöke együttműködési megállapodást írt alá.

Az együttműködés szakmai célja: az MJE és a MIE kölcsönösen hozzájárulnak az egymás aktuális jogi vonatkozású kérdésekkel kapcsolatos jogi szakmai munkáinak a kifejlesztéséhez.

Az együttműködés keretében a két szervezet kölcsönösen népszerűsíti egymás rendezvényeit, közös szakmai rendezvényeket és képzéseket tart, Stúdióbeszélgetéseket és podcast műsor felvételeket készít eIső˜ sorban IP témában.

 

A képek és a beszámoló forrása a Magyar Jogász Egylet honlapja.

Az együttműködési megállapodás letölthető˜ pdf formátumban.

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

 

Megemlékezés a MIE újraalakulásának 60. évfordulójáról

Tisztelt Kollégák!

Engedjék meg, hogy magunk, és a MIE Elnöksége nevében köszöntsük Önöket a Magyar Iparjogvédelmi és Szerző˜i Jogi Egyesület újraalakulásának 60. évfordulója alkalmából, és nosztalgiázásra hívjuk meg a kollégákat az Egyesület 1962. február 20-i alakuló ülésérő˜l készült közgyűlési Jegyző˜könyv, és az Országos Találmányi Hivatal-nál történő˜ bejegyzés (1962. március 02.) másolatának a megküldésével.

10 évvel ezelő˜tt Dr. Bacher Vilmos tiszteletbeli tagunk visszaemlékezett az Egyesület megalakulásának- és újraalakulásának idő˜szakára, röviden összefoglalta a kezdeti idő˜szak eseményeit. Megható ezekre az eseményekre visszatekinteni, és megtiszteltetés a szakma nagyjainak munkáját követni.

Bízunk benne, hogy minden nehézség ellenére Egyesületünk együtt ünnepelheti majd a 70-80-90-ik születésnapját is!

Üdvözlettel:

Dr. Szecskay András
elnök
Dr. Pethő˜ Árpád
ügyvezető˜ elnök

 

A köszöntő˜ letölthető˜ pdf formátumban

Alakuló jegyző˜könyv és bejegyzés

Dr. Bacher Vilmos 50. évi köszöntő˜je

Pomázi Gyula SZTNH elnök úr köszöntő˜ levele a MIE 60. évfordulója alkalmából

 

Vissza a lap tetejére

 

 


 

 

 

Stratégiai Együttműködési Megállapodás

kep

Az Igazságügyi Minisztérium és a Magyar Iparjogvédelmi és Szerző˜i Jogi Egyesület stratégiai partnerségi megállapodást kötött 2019. február 12-én.
A szerző˜dést az Igazságügyi Minisztérium képviseletében Dr. Trócsányi László miniszter, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerző˜i Jogi Egyesület képviseletében Dr. Szecskay András, az Egyesület elnöke írta alá. Az aláíráson a MIE Elnöksége részérő˜l Dr. Szamosi Katalin és Dr. Pethő˜ Árpád kollégák is részt vettek.

 

A Stratégiai Együttműködési Megállapodás letölthető˜ pdf formátumban.

 

Vissza a lap tetejére

 


 

MIE-Magyar Jogász Egylet Megállapodás

 

Az együttműködési megállapodás letölthető˜ pdf formátumban.

 

Vissza a lap tetejére

 


 

 

 

 

 

ű