Jegyzőkönyv
a MIE Elnökségének 2018. január 30-i üléséről
 
Vissza a Közhasznú oldalra

Helyszín:

Időpont:

Szecskay Ügyvédi Iroda

13.00 óra


Jelen voltak:


Dr. Szecskay András elnök
Dr. Pethő Árpád ügyvezető elnök,
Dr. Sasvári Gabriella alelnök
Dr. Tomori Pál alelnök
Dr. Faludi Gábor
Dr. Köteles Zoltán
Dr. Sóvári Miklós    
Dr. Szamosi Katalin
elnökségi tagok,
Dr. Łuszcz Viktor, az SZTNH elnöke, állandó meghívott,
Dr. Jókúti András, az SZTNH jogi főigazgatója, meghívott 
Dr. Németh Gábor, az SZTNH főosztályvezetője, meghívott
Váradi Nóra és
Racsek Zsóka


Távollétét kimentette:

Ravadits Imre alelnök, Dr. Bacher Gusztáv és Dr. Stadler Johanna elnökségi tagok

 

Az ülést Dr. Szecskay András elnök vezette.

 

Napirend:

 

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

Dr. Sasvári Gabriella beszámolt arról, hogy 2017. november 23-24-én az egyesület Védjegy-, Formatervezési és Versenyjogi Szakosztálya konferenciát szervezett Mátraházán, a LifeStyle Mátra Hotelben, „Újabb változások az IP-t és a szellemi tulajdont érintő jogi környezetben” címmel.
A konferenciát a tavalyihoz hasonlóan nagy érdeklődés övezete: 165-en vettek részt az eseményen.
A konferencia felölelte a szellemi tulajdon egészét, így voltak szabadalmi, szerzői, védjegy- és versenyjogi blokkok, amelyekben az előadók kiváló előadásokat tartottak.
Összességében elmondható, hogy széles szakmai kört érintő, érdekes előadásokat, és az azokhoz kapcsolódó felszólalásokban érdemi kérdéseket, illetve észrevételeket hallhatunk, valamint a rendezvény egészéről pozitív visszajelzéseket kaptunk.

Dr. Szecskay András elmondta, hogy 2017. december 6-án az egyesület és partnerszervezetei közös évzáró klubdélutánt tartottak a Városligeti Műjégpálya dísztermében. Az év értékelése után a Fischer Annie Zeneiskola növendékei adtak műsort, melyet kötetlen beszélgetés követett.

Racsek Zsóka tájékoztatta az elnökséget, hogy az őszi konferenciára Gazdasági Versenyhivataltól kapott támogatás elszámolását elfogadták, valamint az egyesület beadta pályázatát a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) által kiírt, a civil szervezetek működési célú támogatását célzó pályázati felhívásra.

Dr. Szecskay András elmondta, hogy a MIE ismét delegálhatott tagot a HENT-be, mivel a 2014-ben választott tagok mandátuma lejárt. A MIE a következő ciklusba is jelenlegi képviselőjét, Lantos Mihály urat, európai és magyar szabadalmi ügyvivőt, a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. partnerét javasolta a HENT tagjának.

Dr. Szecskay András tájékoztatta az elnökséget, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, az Igazságügyi Minisztériummal és a Nemzetgazdasági Minisztériummal folytatott hosszas megbeszéléseknek, egyeztetéseknek köszönhetően sor kerül a stratégiai partnerségi megállapodás megkötésére. 2018. február 15-én egyelőre a MIE és az Igazságügyi Minisztérium közötti kétoldalú megállapodás aláírására kerül sor. Az áprilisi választásokat követően, amint lehetséges, ezt felváltja majd a négyoldalú megállapodás.

Dr. Szecskay András felkérte Dr. Łuszcz Viktor elnök urat az SZTNH évértékelő beszédének megtartására. Az időpont és helyszín egyeztetésére a későbbiekben kerül sor.

Dr. Faludi Gábor beszámolt arról, hogy 2018. január 15-én részt vett az Igazságügyi Minisztériumban tartott munkacsoport-értekezleten, melynek tárgya az üzleti titok védelméről szóló törvényjavaslat átdolgozása volt. Az Országgyűlésben észlelték, hogy a javaslat – egyébként az irányelvet követve – erősen korlátozza az üzleti titok jogos védelmét, és emiatt a kormányzat visszavonta a javaslatot. A szakmai szervezetektől várják a módosító javaslatokat, amelyek tompítják/megszüntetik a védelmi szint csökkenésének veszélyét. Dr. Faludi Gábor és Dr. Lendvai Zsófia összeállítják a javaslatot és egyeztetnek az Amerikai Kereskedelmi Kamarával, a Magyar Ügyvédi Kamarával és a Magyar Versenyjogi Egyesülettel.

Dr. Faludi Gábor felhívta a figyelmet a szellemitulajdon-jogok érvényesítéséről szóló 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes vonatkozásaival kapcsolatos iránymutatásra, az ezzel kapcsolatban kiadott közleményre és magyarázó anyagra, amelyet megküld az elnökségnek.

Dr. Łuszcz Viktor tájékoztatást adott arról, a már politikai támogatást is élvező kezdeményezéséről, hogy azok a multinacionális vállalatok, amelyek adókedvezmény vagy más formában állami támogatást kapnak, találmányaik elsőbbségi bejelentéseit kötelezően a magyar leányvállalaton keresztül, a magyar Hivatalhoz nyújtsák be. Amennyiben megvalósul az állami támogatások ilyen feltételhez kötése, az előnyös lenne mind a Hivatal, mind a szabadalmi ügyvivői szakma számára. Azt is megemlítette, hogy fontos a start-up-ok, kkv-k tájékoztatása abban a tekintetben, hogy csak megfelelő referenciákkal rendelkező irodákon keresztül védjék a találmányaikat. Előkészítési szakaszban van a pályakezdő szabadalmi ügyvivők bértámogatásának kidolgozása.
Dr. Jókúti András tájékoztatott arról, hogy az SZTNH 2017. november 23-án  közzétette honlapján az Ákr. rendelkezéseinek a szabadalmi eljárásokban történő alkalmazásáról szóló segédletet. Az útmutatók célja, hogy – mind az ügyfelek, mind az SZTNH munkatársai számára – megkönnyítsék az SZTNH feladat- és hatáskörébe tartozó szabadalmi, kiegészítő oltalmi tanúsítványokkal összefüggő, használatiminta-oltalmi, védjegy-, formatervezésiminta-oltalmi és félvezető topográfiaoltalmi eljárásokban alkalmazandó háttérjogszabályok azonosítását.
Az SZTNH munkatársai továbbra is várják a jogalkalmazási segédletekkel kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat.
2018. január 1-től minden ügytípusban elindult az elektronikus ügyintézés. Az SZTNH-val az ügyfélkapun keresztül lehet kapcsolatba lépni és remélhetőleg hamarosan cégkapun keresztül is igénybe lehet venni az ügyintézési szolgáltatásokat.
A védjegytörvény módosított normaszöveg-tervezete megküldésre került az Igazságügyi Minisztériumnak, melyről a közeljövőben egyeztetésre kerül sor.

Az Elnökség megköszönte a tájékoztatást.

 

 

 

2. 2018. évi tavaszi konferencia

Ravadits Imre alelnök távollétében Racsek Zsóka ismertette a tavaszi konferencia lehetséges időpontját, helyszínét és a költségeket. Az elnökség és a meghívottak javaslatokat tettek a konferencia témáira, előadóira.

1/2018. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): a tavaszi konferencia 2018. május 10-11-én (csütörtök-péntek) lesz a szilvásváradi La Contessa Kastélyhotelben.

 

 

.

 

3. A MIE tisztújító közgyűlése

Az Elnökség javaslatot tett a tisztújító közgyűlés időpontjára, helyszínére.  

2/2018. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): az Elnökség a tisztújító közgyűlést – attól függően, hogy a Budapesti Ügyvédi Kamara tud-e erre az időpontra helyet biztosítani –  2018. május 29-re 13 órai kezdettel tűzte ki, melynek helyszíne a Budapest Ügyvédi Kamara díszterme lesz.  Ha a terem rendelkezésre áll, az Elnökség a határozatát külön megerősíti.

 

 

 

 

 

4. A 2017. évi zárás; Mérleg és közhasznúsági jelentés;
jogi és egyéni tagdíjak; 1%-os SZJA felajánlás

Racsek Zsóka ismertette a 2017. évi pénzügyi zárási eredményt, beszámolt a könyvvizsgálói elfogadói jelentésről és az Ellenőrző Bizottság jóváhagyásáról.

Részletesen tájékoztatta az Elnökség tagjait a bevételekről, a tagdíjak alakulásáról, és költségek szinten tartásáról. Előterjesztette az Ellenőrző Bizottság jelentését, mely részletesen bemutatja a 2017. évi tervhez képest történt változásokat.

Az Egyesület gazdálkodása a 2017. évben 63.861 Ft veszteséggel zárult.

3/2018. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség a 2017. évi gazdálkodásról szóló pénzügyi beszámolót 63.861 Ft veszteséggel, a 2017. évi Egyszerűsített éves beszámolót 27.794 eFt mérlegfőösszeggel – az Ellenőrző Bizottság elfogadó jelentése alapján – a 2018. évi közgyűlés elé terjeszti, és javasolja annak elfogadását.

 

 

 

5. A 2018. évi költségvetés tervezete Változások a tagságban

Racsek Zsóka ismertette a 2018. évi tervezett költségvetést.

4/2018. sz. Elnökségi határozat (egyhangú igen szavazattal): Az Elnökség a 2018. évi költségvetést (bevételek összesen: 18.372.200 Ft, ráfordítások összesen: 18.594.804 Ft) 222.604 Ft veszteséget tervezve, elfogadta.

 

 

 

   
 

Következő Elnökségi ülés: 2018. február 27. 13 óra (Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.)

 

 

k.m.f.

Dr. Pethő Árpád
ügyvezető elnök